GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

(Maj 2018)

AFiCoN Produktion AB/Syr & Sånt (AFiCoN), org.nr: 559056-3648,

är personuppgiftsansvarig när personuppgifter som rör dig behandlas. Denna policy informerar om AFiCoN:s behandling av personuppgifter.


1. NÅGRA GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. I detta fall är AFiCoN personuppgiftsansvarig.


2. VARFÖR PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Kund och annan person som har kontakt med AFiCoN i egenskap av kund, avtalspart, leverantör och liknande kommer att behöva uppge uppgifter om sig själv. AFiCoN behandlar uppgifter som är nödvändiga för att bedriva AFiCoN :s verksamhet enligt stadgar och lag såsom att

•  Tillhandahålla information från  AFiCoN  till kunder, leverantörer,

•  kontrollera identitet på avtalsparter när så krävs,

•  ingå avtal,

•  tillhandahålla fakturor och annat beställningsunderlag samt

•  fullgöra bokföringsskyldighet.


Eventuell analys av information utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda personer. Om medlem ger TGEF sitt samtycke behandlar TGEF även medlemmens uppgifter för att kunna utföra den åtgärd för vilken samtycke givits såsom att tillhandahålla nyhetsbrev och annan information till denne. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

 

3. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

För ovanstående ändamål behövs typiskt sett följande uppgifter

•Förnamn

•Efternamn

•adress (e-mail och/eller post)

•telefonnummer


När en person besöker webbplatsen, kan AFiCoN endast identifiera IP-adressen på datorn varifrån anropet till webbplatsen görs men personen förblir anonym, om inte denne själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera personen, exempelvis genom att köpa produkt, registrera sig, skicka e-postmeddelanden till AFiCoN eller om personen på annat sätt


väljer att lämna uppgifter om sig själv eller sin verksamhet. Väljer en person att lämna upplysningar som identifierar personen, kan AFiCoN komma att samla in uppgifterna för användning inom AFiCoN för de syften som anges i denna policy.

Vidare kan AFiCoN, i likhet med de flesta andra organisationer/företag, påkalla nedläggning av så kallade cookies på en besökares hårddisk från vissa av webbplatsens sidor. En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator/telefon/surfplatta och fungerar som enhetens/användarens ”id-kort” på webplatsen. Den är unik för enheten/användaren, men innehåller inte information som identifierar besökande användare/enhet personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Cookien gör, bland annat, att en användare/enhet enkelt kan navigera på webbplatsen.


4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

AFiCoN :s rättsliga grund för behandling av personuppgifter är lag, avtal och samtycke. AFiCoN behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna uppnå de ovan nämnda ändamålen med behandlingen.


5. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

AFiCoN behandlar inte några känsliga personuppgifter. Kunders uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera ett köp eller så länge som vi kan eller måste lagra dem enligt lag. Motsvarande gäller andras personuppgifter. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem. Vi spar uppgifterna så länge en person är kund och/eller de behövs för AFiCoN :s verksamhet dvs. som längst till företagets upplösning och därefter enligt lag. AFiCoN lämnar inte ut personuppgifter i marknadsföringssyfte, men kan komma att dela medlemsuppgifter med försäkringsbolag, offentliga organ, myndigheter och andra när så krävs enligt lag eller erfordras för AFiCoN :s verksamhet enligt bokföringslagen eller annan för företaget tillämplig lag. Om samtycke givits till viss åtgärd så kommer uppgifterna att behandlas under den tid samtycket gäller. När en person inte längre önskar att ta del av en viss åtgärd har denne rätt att när om helst återkalla sitt samtycke och kräva borttag av uppgifter från kundregister eller liknande.


6. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

AFiCoN skänker inte bort, säljer eller hyr ut personuppgifter till tredje part. AFiCoN kan i särskilda fall lämna ut en persons uppgifter om det är nödvändigt för att bevaka, fastställa och utöva rättsliga anspråk. Det kan bland annat ske när det finns skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång och/eller brutit mot avtal eller som inkräktar på AFiCoN :srättigheter eller egendom.


7. PERSONERS RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst ta kontakt med AFiCoN i syfte att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. I korthet innebär det en rätt


•att när som helst ta kontakt med AFiCoN för att kontrollera att uppgifter om personen är korrekta,

•att få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter om personen som behandlas,

•att få felaktiga uppgifter om personen rättade eller kompletterade,•att under vissa förutsättningar få uppgifter om personen raderade, exempelvis om uppgifterna är felaktiga,

•att få information om hur behandling av personuppgifter sker,

•att få en begränsning av behandlingen av personuppgifterna,

•att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av användarens personuppgifter, samt

•att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.


Dina rättigheter beskrivs närmare på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/


8. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.


9. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på AFiCoN:s hemsida http://www.aficon.se/. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke


10. KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor rörande denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på följande adress:

E-post: info@aficon.se

Vanlig post: AFiCoN Produktion AB, Kvarntäppevägen 21, 134 92 TYNNINGÖ


Chris och Per Kjellberg

AFiCoN Produktion AB/Syr & SåntSyftet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, är att stärka skyddet för personer vid behandling av personuppgifter inom EU. Den nya EU-förordningen tar upp hur företag får hantera personuppgifter. Företag som bryter mot förordningens regler riskerar böter på 4% av sin omsättning, eller upp till 20 miljoner euro. Den nya lagen kommer att börja gälla den 25 maj 2018.

Den nya lagen ersätter PUL och är en EU-förordning. Syftet är att skydda privatpersoner och det kommer att gälla i Sverige och alla EU-länder. Den nya lagen träder i kraft den 25 maj 2018.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådant som kan kopplas till oss som individer. All information som kan kopplas till en fysisk, levande person på ett direkt eller indirekt sätt är en personuppgift. Så som namn, personuppgifter, adress, IP-adress, fotografier och mycket annat.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Det kan handla om att samla in, registrera, sprida, samköra eller uppdatera personuppgifter automatiskt eller manuellt.


www.datainspektionen.se (Tillsynsmyndighet i Sverige.)


 


Syr & Sånt/AFiCoN Produktion AB kontaktuppgifter:

070-580 12 91

info@aficon.se

Postadress:

Kvarntäppevägen 21

134 92 TYNNINGÖ


AFiCoN Produktion AB är godkänt för F-Skatt och moms


Organisations-nr:  559056-3648